Lei, nipote di Mubarak.
Voi, figli di puttana.

Annunci